Výměna registrační značky (SPZ, RZ) v případě ztráty, odcizení, poškození

Žádost o provedení změn údajů v registru silničních vozidel vyžaduje tyto náležitosti:

 • vyplněná žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
 • technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • souhlas vlastníka (v případě jeho zápisu např. leasing, zástavní právo)
 • v případě odcizení – zápis o oznámení Policii ČR
 • v případě ztráty – prohlášení o ztrátě
 • v případě ztráty, odcizení, poškození 1 kusu tabulky u motorových vozidel zbývající 1 kus odevzdat
 • správní poplatek (v případě motorového vozidla 400 Kč, kompletní výčet uvádíme níže)

Poplatky za výměnu registrační značky v případě ztráty, odcizení či poškození jsou následující:

za 2 kusy tabulek (motorová vozidla) 400 Kč
za 1 kus tabulky (přípojná vozidla, motocykly) 200 Kč
změna údajů 50 Kč

Při jednání je nezbytné předložit:

 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popřípadě provozovatel vozidla státním občanem České republiky
 • plná moc v případě nepřítomnosti vlastníka či provozovatele vozidla

Při jednání za firmu je nezbytné předložit:

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku
 • plná moc majitele (jednatele) firmy

Poznámka: Je nezbytné, aby vždy jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí. Veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích.