Dokument: Programové prohlášení vedení Prahy v oblasti dopravy (2018)

Doprava v Praze bude vyžadovat naši velkou pozornost. Za posledních deset let se počty cest v pracovní dny u obyvatel Prahy zvýšily o milion cest denně. Počet nových silnic a kolejových dopravních spojení za tímto trendem zaostává. Praha trpí nedostatkem parkovacích míst. Opravy ulic a rekonstrukce infrastruktury jsou nekoordinované a vedou k velmi častým dopravním kolapsům. Praha dlouhodobě zanedbává údržbu a opravy mostů, některé jsou v havarijním stavu. Chybí systematická údržba páteřních komunikací. Praha musí v následujících letech urychlit přípravu a výstavbu klíčových dopravních staveb. Městská hromadná doprava potřebuje maximální preferenci.

Dopravní koncepce města 21. století

Vytvoříme dopravní koncepci města odpovídající 21. století a možnostem Prahy tak, aby byl co nejdříve, efektivně a v souladu s ekonomickými možnostmi města dokončen Městský okruh a další důležité dopravní stavby. Zajistíme, aby byly klíčové stavby doplněny do Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy i do Metropolitního plánu. Koncepce bude navazovat na existující dopravní infrastrukturu a již připravené projekty v různých stadiích rozpracovanosti, které může doplnit či vhodně upravit.

Městský okruh

 • Za nezbytné považujeme dobudování Městského okruhu společně s posílením kapacity stávajících, dnes plně vytížených křižovatek tak, aby byla co nejlépe využita již existující infrastruktura. 

 • Podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách, aby došlo ke snížení hluku a emisí z automobilové dopravy, která nadměrně zatěžuje obyvatele okolní čtvrti. 

 • Budeme pokračovat v projektu přípravy Radlické radiály s respektem k připomínkám občanů. Zajistíme jejich řádné vypořádání.

Pražský (vnější) okruh 


 • Naší klíčovou prioritou je vybudování Pražského okruhu. 

 • Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice–dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby 
dopady stavby 511 na místní obyvatele byly co nejmenší. 

 • V návazné severní části Pražského okruhu je nutné prosadit nejvhodnější variantu. Je 
nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke 
zlepšení ovzduší v hlavním městě. 

 • Výstavba Pražského okruhu vyžaduje intenzivní spolupráci Prahy, městských částí, 
Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Středočeského kraje a jednotlivých obcí. Za hlavní město jmenujeme konkrétního koordinátora, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu. 

 • Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, 
bezpečnosti dopravy, nákladů a termínu realizace. 

Doprava v klidu

 • Umožníme rozšíření parkovacích zón. 

 • Ustavíme komisi pro parkování, která bude řešit vylepšení současných parametrů 
parkovacího systému tak, aby se stal uživatelsky příjemnějším, ekonomicky motivujícím a 
aby vedl ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty. 

 • Přepracujeme parkovací aplikaci. Zvýšíme uživatelský komfort a informovanost občanů o 
všech možnostech využití parkovacích zón.
 • Investujeme 2 miliardy do rozvoje parkovišť P+R. 

 •  Využijeme existující data k aktualizaci a optimalizaci parametrů parkovacích zón. 

 • Vyjednáme noční parkování s provozovateli obchodních center tam, kde to pomůže k 
navýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty.
 • Upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.


Metro D 


 • Metro D je dopravní stavbou s vysokou prioritou. 

 • Budeme pokračovat v přípravě podzemní části metra D se snahou dosáhnout maximální 
architektonické hodnoty a užitečnosti stanic i návazného veřejného prostoru. 

Mosty 


 • Zahájíme stavbu Dvoreckého mostu a zahájíme přípravu a následně realizaci architektonické soutěže s následným vypracováním projektové dokumentace ke stavbě Rohanského mostu. 

 • Vybudujeme lávku přes Štvanici a lávku do Troje.
 • Připravíme projekt lávky Vítkovská promenáda–Balabenka.
 • Prosadíme urychlenou rekonstrukci mostů a zvýšíme investice do jejich dlouhodobé 
systematické údržby. 

 • Chceme zachovat ty mosty, které jsou cennými stavbami a mohou projít úspěšnou 
rekonstrukcí, jako je např. Libeňský most. 


Tramvajové tratě

 • Zahájíme stavbu tramvajové tratě na Václavském náměstí a připravíme projednání tratě Vinohradská–Bolzanova, umožňující přestup na Hlavním nádraží. 

 • Zahájíme stavbu tramvajových tratí do Slivence a do Libuše, stejně jako smyčky na Zahradním Městě. Budeme pokračovat v přípravě tramvajových tratí na Dědinu, v Počernické a dalších tratí.

Cyklodoprava 


 • Podporujeme cyklodopravu a budování nových cyklistických tras.
 • Zajistíme, aby se Praha stala pohodlně průjezdnou a byly systémově odstraňovány bariéry, 
které brání rozvoji cyklodopravy. Hlavní cyklotrasy na sebe musejí navazovat. Nutná je i 
provázanost s cyklistickou infrastrukturou Středočeského kraje. 

 • Podpoříme cykloobousměrky tam, kde je to vhodné a technicky možné.
 • Vytvoříme pozici hlavního cyklokoordinátora pro koordinaci projektů.
 • Připravíme program umístění cyklostojanů do ulic. 

 • Podpoříme rozvoj sdílení jízdních kol a nastavíme jednoznačné podmínky provozu.


Rozvoj železnice

 • Podporujeme, aby se Praha napojila novými vysokorychlostními tratěmi na evropskou síť. 

 • Tam, kde je to možné, budeme ve spolupráci se Středočeským krajem usilovat o posílení 
spojů, navýšení kapacity spojů stávajících a vybudování nových tratí. 

 • Podpoříme rozvoj železnice v souladu se Strategií rozvoje pražské metropolitní železnice. 

 • Jmenujeme koordinátora pro maximální urychlení výstavby železnice na letiště a do Kladna. 
Rychlé a komfortní spojení s letištěm je základní podmínkou pro konkurenceschopnost 
Prahy. Zároveň tak odlehčíme přetížené Evropské ulici, kde se často tvoří dlouhé kolony aut. 

 • Společně se Správou železniční dopravní cesty budeme budovat nové železniční zastávky.

Bezbariérová doprava a komfort v MHD 


 • Budeme pokračovat v programu zvyšování bezbariérovosti MHD.
 • Zpracujeme analýzu možnosti zavedení pouze nízkopodlažních či částečně nízkopodlažních tramvají.

 • Budeme investovat do klimatizovaných a bezbariérových autobusů a vyššího komfortu cestujících městské hromadné dopravy. 

Odbavovací systém a jízdné

 • Zjednodušíme odbavovací systém, aby bylo možné za jízdné zaplatit platební kartou. 

 • Zajistíme, aby Lítačka bez problémů fungovala. 

 • Zachováme možnost papírových kuponů jako alternativu k Lítačce a dalším kartám. 

 • Snížíme náklady současným uživatelům nepřenosných časových jízdenek. 


Zlepšení ochrany ovzduší 


 • Posílíme ochranu ovzduší před emisemi pevných částic. 

 • Budeme spolupracovat se státní správou na vytvoření efektivní metodiky pro kontrolu a 
postihování automobilistů s odmontovanými filtry pevných částic.


Smysluplná elektrifikace dopravy 


 • Prioritou pro nás bude zavádění nízkoemisních modů dopravy tam, kde to bude mít ekonomický a ekologický smysl. Vyhotovíme studii o možnostech využití trolejbusů, elektrobusů a autobusů na CNG či vodík. 

 • Podpoříme vybudování infrastruktury pro nabíjení dopravních prostředků na elektrický pohon v nově budovaných hromadných garážích.

Mobilní signál v metru 


 • Zavedeme mobilní signál do celé sítě metra.

Pěší doprava

 • V Praze je mnoho míst, kde můžeme malými úpravami výrazně zlepšit podmínky pro pěší, cyklisty i všechny ostatní uživatele bezmotorové dopravy. 

 • Sjednotíme projekty pro pěší, cyklisty, bezbariérovost (BESIP) a zastávky MHD. Tyto investice jsou vynakládány s podobným cílem, obvykle však zohledňují pouze jednu skupinu, např. pouze pěší, nebo naopak pouze cyklisty. Proto by týmy, rozpočty a cíle těchto 
projektů měly být společné.
 • Budeme budovat chodníky tam, kde chybějí. Budeme dbát na pěší a cyklistickou prostupnost krajiny a na možnost pěšího propojení městských částí. 

Další opatření

 • Zklidníme dopravu v historickém centru. 

 • Podpoříme nízkoemisní lodní dopravu a rozvoj říční přepravy v rámci PID.
 • Zprovozníme systém řízení dopravy, který umožní zkrátit čas v kolonách a zrychlit MHD. 

 • Prověříme možnosti zavedení autobusů do tunelů a na všech typech silničních komunikací.