Dovoz aut ze zahraničí

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí být doložena těmito doklady:

  • vyplněná žádost o schválení jednotlivě dovezeného vozidla
  • originál technický průkaz a osvědčení o registraci cizího státu
  • technický protokol vydaný zkušební stanicí pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích
  • protokol o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti vozidla
  • protokol + doklad o měření emisí
  • správní poplatek (1000 – 2000 Kč, kompletní výčet uvádíme níže)

Poplatky za registraci silničního motorového vozidla dovezeného ze zahraničí jsou následující:

motorová vozidla v případě nositele globální homologace 1500 Kč
ostatní motorová vozidla 2000 Kč
přípojná vozidla, motocykly 1000 Kč

Při jednání je nezbytné předložit:

     • občanský průkaz

     • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popřípadě provozovatel vozidla státním občanem České republiky

     • plná moc v případě nepřítomnosti dovozce (vlastníka či provozovatele) vozidla

Při jednání za firmu je nezbytné předložit:

     • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list,

     • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku,

     • plná moc majitele (jednatele) firmy

Poznámka: Je nezbytné, aby vždy jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí. Veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích.