Doklad o ekologické likvidaci vozidla

Doklad o ekologické likvidaci vozidla je potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení z registru vozidel.

Postup řešení ekologické likvidace

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (týká se to obecně všech autovraků ze všech vozidel, nejen z vozidel vybraných).

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

• Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla

• Předá předávající osobě bezplatně písemné potvrzení o převzetí autovraku

Kde získat doklad o ekologické likvidaci vozidla

Doklad o ekologické likvidaci vozidla získáte u zařízení ke sběru nebo zpracovatelského zařízení, které má povolení k nakládání s autovraky (povolení k nakládání s nebezpečnými odpady) a je oprávněno vystavit potvrzení o převzetí autovraku.

Přehled míst ke sběru autovraků je k dispozici na portálu ISOH – https://autovraky.mzp.cz/autovrak/webklient/ralight.

Poznámka: Za vystavení dokladu nejsou správní ani jiné poplatky stanoveny. Zpracovatelské zařízení si ale účtuje likvidaci autovraku, a to zpravidla v řádu několika tisíc korun.

 

Při jednání je nezbytné předložit:

  • technický průkaz vozidla (TP)
  • občanský průkaz
  • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popřípadě provozovatel vozidla státním občanem České republiky
  • plná moc v případě nepřítomnosti vlastníka či provozovatele vozidla

Při jednání za firmu je nezbytné předložit:

  • technický průkaz vozidla (TP)
  • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list, 
  • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku, 
  • plná moc majitele (jednatele) firmy

 

Poznámka: Je nezbytné, aby vždy jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí. Veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích.