Přihlášení vozidla do evidence

Přihlášení k registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla vyžaduje tyto náležitosti:

 • vyplněnou přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel
 • technický průkaz vydaný prodejcem vozidla
 • doklad o prodeji – faktura, kupní smlouva – vzor ke stažení
 • v případě leasingu – leasingová smlouva
 • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • správní poplatek (v případě motorového vozidla 800 Kč, kompletní výčet uvádíme níže) 

Poplatky za registraci silničního motorového vozidla, respektive přípojného vozidla, jsou následující:

motorová vozidla 800 Kč
přípojná do 750 kg 500 Kč
přípojná nad 750 kg 700 Kč
motocykl do 50ccm 300 Kč
motocykl nad 50 ccm 500 Kč

Při jednání je nezbytné předložit:

 • občanský průkaz
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, není-li vlastník, popřípadě provozovatel vozidla státním občanem České republiky
 • plná moc v případě nepřítomnosti vlastníka či provozovatele vozidla

Při jednání za firmu je nezbytné předložit:

 • v případě, že žadatelem je fyzická osoba – živnostenský list, 
 • v případě, že žadatelem je právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku, 
 • plná moc majitele (jednatele) firmy

Poznámka: Je nezbytné, aby vždy jednala osoba oprávněná nebo osoba s plnou mocí. Veškeré doklady se předkládají v originále, popřípadě v ověřených kopiích.