Kupní smlouva na auto – vzor

Kupní smlouva na auto je ke stažení v příloze níže.

 

Tato vzorová kupní smlouva na auto je podle občanského zákoníku.

 

Kupní smlouva na auto se může hodit i v případě prodeje vozidla na náhradní díly.

 

Kupní smlouva

Čl. I.

Smluvní strany 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (jméno)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (datum narození , rodné číslo)

trvale bytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dále prodávající)

 

a

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (jméno)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (datum narození , rodné číslo)

trvale bytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dále kupující)

 

 

Uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu

 

Čl. II.

Předmět smlouvy

             Předmětem této smlouvy je prodej a koupě osobního automobilu (typ),

rok výroby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RZ (SPZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

najeto . . . . . . . . . . . . km

číslo motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo karoserie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Čl. III.

Kupní cena 

1.         Prodávající prodává kupujícímu výše specifikovaný předmět koupě za dohodnutou cenu. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kč (slovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .). Kupní cena bude zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy ( převodem kupní ceny na bankovní účet prodávajícího č. . . . . . . . .  do . . . dnů od podpisu smlouvy apod.)

2.                  Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny (zapsáním osoby kupujícího do tech. průkazu vozidla)

 

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1.                  Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vozu specifikovaného v čl. II. a že automobil nemá žádné právní vady.

2.                  Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu.

3.                  Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s technickým stavem vozidla a že byl upozorněn na všechny závady, které jsou prodávajícímu známy.

4.         Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (nebo více) stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá, ze smluvních stran.

5.         Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

6.         Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu řádně přečetly a ž odpovídá projevu jejich vůle, což stvrzují svým podpisem.

 

 

 

 

 

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

prodávající                                                                                        kupující

 

 

Přílohy