Definice intermodální přepravy

Směrnice č. 2015/719 EU (pozměňuje směrnici č. 96/53/ES, která stanovuje maximální přípustné rozměry a hmotnosti silničních vozidel) zvyšuje v  určených případech hodnoty limitních rozměrů a hmotností. Některé jsou vázány přímo na přepravy v  rámci operací intermodální přepravy.

Proto je důležité připomenout definici tohoto druhu přepravy:

pro účely směrnice intermodální přeprava znamená

 • a) operace kombinované přepravy ve smyslu článku 1  směrnice Rady 92/106/EHS (*), která se používá k  přepravě jednoho nebo více kontejnerů nebo výměnných nástaveb o maximální celkové délce až 45 stop, nebo
 • b ) přepravní operace, která se používá k  přepravě jednoho nebo více kontejnerů nebo výměnných nástaveb o  maximální celkové délce až 45 stop, využívající lodní dopravy, pokud je délka počátečního nebo závěrečného úseku po silnici na území Unie nejvýše 150 km. K  dosažení nejbližšího dopravního terminálu vhodného pro zamýšlenou službu může být výše uvedená vzdálenost 150 km překročena v  případě:

  i ) vozidel, která jsou v  souladu s  bodem 2 .2 .2  písm. a) nebo b) přílohy I, nebo 

  ii) vozidel, která jsou v  souladu s  bodem 2 .2 .2  písm. c) nebo d) přílohy, I  pokud jsou takové vzdálenosti v  příslušném členském státě povoleny. 

  (pozn. týká se vozidel splňujících stanovené standardy směrnice č. 96/53 ES)

V  případě operací intermodální přepravy se může nejbližší vhodný dopravní terminál poskytující službu nacházet v  jiném členském státě, než je členský stát, ve kterém byla zásilka naložena nebo vyložena.

Je třeba připomenout, že tato formulace je stanovena pro účely směrnice o  limitních rozměrech a hmotnostech.

Odkazovaná směrnice (EHS) č. 92/106 obsahuje v  čl. 1  definici kombinované dopravy pro účely podpory kombinované dopravy:

​Kombinovanou dopravou se rozumí přeprava nákladu mezi členskými státy (EU) nákladními vozidly, jejich soupravami, výměnnými nástavbami nebo kontejnery s  délkou nejméně 20 stop nebo více, kdy počáteční nebo závěrečný úsek přepravy je prováděnpo silnici a  další úsek je prováděn železniční, vnitrozemskou říční nebo námořní dopravou, pokud je delší než 100 km vzdušnou čarou a  navazuje na počáteční nebo předchází závěrečnému úseku po silnici, který je

 •  počátečním úsekem mezi místem nakládky a  nejbližším vhodným terminálem nebo 
 • závěrečným úsekem mezi vhodným terminálem a  místem vykládky
 • do vzdálenosti 150 km od přístavu vnitrozemské říční dopravy nebo námořního přístavu pro nakládku nebo vykládku.

​Obě směrnice připouští, že si členské země v národní legislativě a pro potřeby podpory rozvoje kombinované dopravy mohou upřesnit podmínky těchto přepravních operací.

​Současně je třeba připomenout, že kombinovaná doprava může být definována i  dle dalších hledisek a  působnosti předpisů. Zejména v  případě pravidel silničního provozu a  omezení jízdy některých vozidel (tzv. zákazy jízd), kde jsou pro kombinovanou dopravu stanoveny výjimky. A  dále v  rámci zákona o  silniční dopravě, kde se důsledky týkají především daňové oblasti a  státní podpory ekologických řešení dopravy.

Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA zařazuje pravidelně do programu odborných seminářů téma kombinované dopravy. V  loňském roce byly ve dvou případech doplněny možností návštěvy terminálů v  Ostravě a  v  Lovosicích. Sdružení ČESMAD BOHEMIA potvrzuje podporu kombinované dopravě mimo jiné účastí ve společnosti BOHEMIAKOMBI.

Text: Vladimír Kydlíček

 

Galerie